Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro v1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro v1

Phần 1: Khai báo nhân viên.
Bước 1: Đăng ký nhân viên (trên máy chấm công vân tay).
Bước 2: Tải nhân viên về máy tính

Máy chấm công ⇒ Tải dữ liệu ⇒  Tải nhân viên về máy tính ⇒ Duyệt từ máy chấm công ⇒ Tải về.

Bước 3: Nhập tên nhân viên và chuyển vào công ty (phòng ban).

Nhân viên ⇒ Quản lý nhân viên ⇒ Danh sách nhân viên mới ⇒ Chọn nhân viên cần sửa ⇒ Nhập tên nhân viên (viết tên đầy đủ, có dấu) ⇒Tên chấm công (viết ngắn gọn, không dấu) ⇒ Lưu.

Tích vào ô nhân viên cần chuyển vào công ty (phòng ban) ⇒ Chọn chuyển phòng ban ⇒ Chọn công ty (phòng ban) cần đến ⇒ Đồng ý.

Bước 4: Tải nhân viên lên máy chấm công

Máy chấm công ⇒ Tải dữ liệu ⇒ Tải nhân viên lên máy chấm công ⇒ Công ty ⇒ Tích chọn nhân viên cần chuyển lên máy chấm công ⇒ Chuyển xuống ⇒ Tích chọn tên máy chấm công cần tải nhân viên lên ⇒ Tải lên máy chấm công.

Bước 5: Gán ca cho nhân viên

Chấm công ⇒ Sắp xếp lịch trình cho nhân viên ⇒ Chọn công ty hoặc phòng ban hoặc danh sách nhân viên mới ⇒ Tích chọn vào ô trước tên nhân cần sắp xếp (có thể click chuột phải chọn tất cả)

⇒ Chọn lịch trình vào ra: …;

⇒ Chọn lịch trình làm việc: …;

⇒ Lưu sắp xếp.

Phần 2: Tính công cho nhân viên.
Bước 1: Tải dữ liệu chấm công

Máy chấm công ⇒ Tải dữ liệu ⇒ Tải dữ liệu chấm công ⇒ Tích chọn máy chấm công ⇒ Tải dữ liệu.

Bước 2: Tính công

Báo biểu ⇒ Tính công và in báo biểu ⇒ Chọn công ty ⇒ Chọn nhân viên ⇒  Chọn ngày/tháng/năm bắt đầu ⇒ Chọn ngày/tháng/năm kết thúc ⇒ Tính công ⇒ Báo cáo ⇒ Chọn file excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu